Type 1 Diabetes (T1DM)

Type 1 Diabetes er en form for diabetes, der skyldes autoimmun destruktion af betacellerne i pancreas.

Ætiologi

 • Forekomst: 30.000 danskere lever med type 1 diabetes og antallet er let stigende.
 • Skyldes en autoimmun reaktion hvor betacellerne i de langerhanske øer i pancreas destrueres, således at pt. ikke selv kan producere insulin.

Diagnose & udredning

 • Definition: Diabetes med insulinmangel udløst af en autoimmun destruktion af ß-cellerne i pancreas.
 • Diagnose: Mistænkes ved højt BS>11. Bekræftes ved HbA1c > 48, samt måling af C-peptid og autoantistoffer.
 • Paraklinisk: HbA1c > 48, C-peptid < 0,2.

Behandling

 • Formålet med behandlingen er at forebygge diabetiske senkomplikationer.
 • Insulin: Behandles med insulin, behandlingsmål HbA1c < 53. Der gives insulin 3-5 gange daglig, typisk 1-2x basalinsulin og hurtigtvirkende insulin til måltider. Basalinsulinen bør udgøre ca. 50% af døgnbehovet og skal være konstant fra dag til dag. Bolusinsulinen tilpasses udfra BS-målinger eller kulhydrattælling.
 • Nogle kan tilbydes behandling med insulinpumpe, hvilket kræver de opfylder bestemte kriterier.
 • Risikoen for hypoglykæmi sænkes ved at anvende insulinanaloger fremfor human insulin, og også anvende langtidsvirkende insulin.
TypeEksemplerVirkning efterVarighedSteady-state
Hurtigtvirkende human insulinActrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid30 min.8 timer
Hurtigtvirkende insulinanalogInsulin aspart (NovoRapid, Fiasp)
Insulin glulisin (Apidra)
Insulin lispro (Humalog)
15 min.4 timer
Intermediært virkende human insulinInsulin NPH (Humulin NPH, Insulatard)1,5 time24 timer2-3 døgn
Langtidsvirkende insulinanalogInsulin glargin U100 (Abasaglar, Semglee,  Lantus)
Insulin detemir (Levemir)
Insulin degludec (Tresiba)
Insulin glargin U300 (Toujeo)
4 timer24-36 timer2-4 døgn
BlandingsinsulinInsulin aspart og insulin aspart protamin (NovoMix)
Insulin og insulin NPH (Mixtard 30)
Insulin lispro og insulin lispro protamin (Humalog Mix25)
Insulin aspart og insulin degludec (Ryzodeg)
15 min.24 timer

Se også Insulin og insulinanaloger og Insulinbehandling.

 • SGLT2-hæmmer: Forxiga 5 mg dgl. kan anvendes ved BMI>27 og behandlingsmål nås ikke alene med insulin. Dette giver et yderligere fald i HbA1c på 3-5 og et vægttab på 2-3 kg. Bemærk at SGLT2-hæmmere medfører glukosuri. Det giver større risiko for hyperglykæmi, hvorfor pt. skal måle ketonstoffer og SGLT2-hæmmer skal pauseres ved akut sygdom.
 • Antihypertensiva: Behandlingsmål klinik/hjemme BT < 130/80, døgn-BT < 125/75. Førstevalg er AZE-hæmmer eller Angiotensin II blokkere, andetvalg er thiazider eller calciumblokkere, tredjevalg er betablokkere og spironolakton, fjerdevalg er monixidin og alfablokkere.
 • Lipidsænkende behandling: Overvej at give Statiner ved forhøjet kolesterol. Ved primær profylakse er behandlingsmål lavrisikopt. LDL-kolesterol < 2,6 og ved højrisikopt. LDL-kolesterol < 1,8. Ved sekundær profylakse er behandlingsmål LDL-kolesterol < 1,8.
 • Antitrombotisk behandling: Der gives ikke rutinemæssigt hjertemagnyl ved diabetes pt. Som sekundær profylakse gives Hjertemagnyl 75 mg dgl.

Komplikationer

 • Diabetisk ketoacidose
 • Hypoglykæmi
 • Diabetisk retinopati
 • Diabetisk nefropati
 • Diabetisk neuropati
 • Diabetiske fodsår

Referencer

 1. Type 1 Diabetes (Endokrinology.dk)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *