Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

KOL er en kronisk nedsættelse af lungefunktionen, der giver anledning til en obstruktiv lungelidelse. Kaldes også COPD.

Se også KOL i exa.

Ætiologi

 • Forekomst: Det anslås at ca. 3-400.000 danskere har KOL. Hvert år dør ca. 5.500 danskere hvor KOL er enten den direkte eller indirekte årsag. Det er på verdensplan den 3. hyppigste dødsårsag og den 5. hyppigste årsag til sygelighed.
 • Rygning er den vigtigste risikofaktorer, og cirka halvdelen af rygere vil udvikle KOL.
 • Andre årsager kan være erhvervsmæssig eksposition, luftforurening samt subnormal udvikling af lungefunktionen i barndommen eller i de tidlige voksenår.
 • Der er tale om en obstruktiv lungelidelse, som ikke er reversibel. Ved KOL ses en nedbrydning af elastase i lungevævet, som gør lungerne mindre elastiske.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Diagnosen stilles ved en lungefunktionsundersøgelse (LFU) i rolig fase, hvor FEV1/FVC permanent er < 70% og der ikke er reversibilitet for FEV1 ved anvendelse af inhalationsmedicin. I praksis foretages reversibilitetstest ved at måle FEV1 og FVC før og 15 minutter efter inhalation af 2 doser SABA, idet der siges at være signifikant reversibilitet ved FEV1 stiger ≥ 200 ml og ≥ 12 % efter indtagelse af SABA.
 • Man klassificerer KOL i sværhedsgrad efter GOLD standarden udfra FEV1:
  • GOLD 1: FEV1>80% (mild)
  • GOLD 2: 50>FEV1>79 (moderat)
  • GOLD 3: 30>FEV1>49 (svær)
  • GOLD 4: FEV1<30 (meget svær)
 • MRC skalaen kan anvendes til at angive graden af dyspnø, og hvorvidt der er indikation til rehabilitering.
 • Symptomer: Symptomer på KOL er kronisk åndenød, hoste og ekspektorat samt forlænget ekspir. KOL bør altid overvejes hos en patient > 35 år med åndenød, kronisk hoste eller ekspektoration samt tilbagevendende luftvejsinfektioner. På længere sigt ses vægttab.
 • Objektivt: Objektivt findes ved st.p. udvidede lungegrænser samt rhonci (pibelyd) ved forceret ekspiration.
 • Paraklinik: Paraklinisk undersøges ofte Hb, leukocytter med difftælling, CRP. A-gas vil ofte vise lav pO2 og høj pCO2. Rtg. thorax er ofte normal, men der kan ses hyperinflation af thorax, udtyndet lungetegning, dråbeformet hjerte, affladede diafragmakupler samt vandrette costae (tøndeformet thorax).
 • Ved svær KOL i ung alder undersøges for alfa-1-antitrypsinmangel.
 • Rtg. thorax: Kan vise emfysematisk thoraxform, men ellers som udgangspunkt normal. Man kan ikke stille en KOL diagnose på baggrund af rtg. thorax.
 • EKG: Kan vise tegn til højresidig belastning.

Behandling

 • Behandling af KOL handler om rygestop, lungerehabilitering og medicinsk behandling. Influenzavaccination og pneumokokvaccination tilbydes til alle med KOL. Ved meget sekretdannelse kan behandles med PEP-fløjte.
 • Typisk tilbydes pt. først behandling med en LABA (alternativt LAMA). Hvis pt. stadig har symptomer eller åndenød efter opstart af behandling, udvides behandlingen til at omfatte både LABA og LAMA. Hvis pt. fortsat har symptomer eller også har astma kan ICS tillægges, men ICS er ikke udgangspunktet i behandlingen af KOL.
 • Nogle enkelte oplever forværringer i exacerbationer hvis ICS seponeres. Dette drejer sig især om personaler med høj eosinofilital.
 • Hvis pt. er bronkospastisk, kan overvejes anvendelse af SABA og at give Prednisolon 37,5 mg i 5 dage.
 • Ved øget eller mere gul ekspektorat kan gives Amoxicillin 750 mg x 3 i 5 døgn. Ved penicillinallergi kan anvendes Doxycyklin 200 mg i 7 dage.
 • KOL patienter kan tilbydes hjemmeilt ved kronisk respirationsinsufficiens og pO2<7,3. Ved exacerbationer gives ofte ilt så SAT ligger i området 88-92%. Ved samtidig cor pulmonale er grænsen 8,0. Ved rygning og ikke ønske om rygestop, men pt. forstår at adskille ilt og rygning er grænsen 6,7. 
 • Generelt er rygning en kontraindikation for iltbehandling. I tilfælde med svær hypoksæmi (PaO2 (luft) <6,7 kPa), beskedent tobaksforbrug og forståelse for at ad skille ild og ilt kan iltbehandling overvejes [8].

Komorbiditet

 • De vigtigste komorbiditeter er hjertekarsygdomme, herunder kardiel belastning, inkompensation og atrieflimmer. Herudover er diabetes også en væsentlig komorbiditet.
 • Komplikationer
 • KOL i sig selv kan give KOL i exacerbation, der kan være indlæggelseskrævende.
 • Hypoksi kan føre til vasokonstriktion samt belastning af højre hjertehalvdel, hvorved der ses højresidig hjerteinsufficiens med ødemer, dvs. pulmonal hypertension.
 • Hypersekretion giver øget bakterievækst, og derfor har KOL patienter øget risiko for pneumoni.
 • KOL disponerer ofte til osteoporose, ofte pga. meget anvendelse af steroider.

Differentialdiagnoser

 • Astma
 • ACOS

Referencer


Sidst opdateret 20. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *