Faldtendens

En faldtendens betyder at man gentagne gange falder uden en oplagt forklaring.

Ætiologi

 • Forekomst: Omkring 1/3 af ældre over 65 år har mindst 1 faldepisode pr. år.
 • Er ofte multifaktorel.
 • Kan skyldes lavt funktionsniveau, sanseproblemer, sygdom, medicin, rusmidler, alkohol, dårligt lys, dårligt fodtøj, ikke anvendelse af gangredskaber.
 • Det er vigtigt at udelukke kardielle årsager til fald, infektioner og medicinanvendelse der giver fald.
 • Når man har gangbesvær og nedsat balance, er man mere afhængig af andre sanser, såsom synet.
 • Kan skyldes polyneuropati, der blandt andet ses ved diabetes (diabetisk polyneuropati) og alkoholisme (alkoholisk polyneuropati).

Diagnose & udredning

 • Definition: Et fald defineres som en utilsigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på jorden/gulvet/andet lavere niveau. Synkope er indeholdt i definitionen [3].
 • Kriterier for faldudredning: Hvis pt. havde bevidsthedstab i forbindelse med fald, har daglige gang- eller balanceproblemer, har oplevet mindst 2 fald inden for sidste år eller lider af svimmelhed, skal pt. henvises til basal faldudredning.
 • Pt. der faldudredes bør også udredes for osteoporose.
 • Ofte udredes fald efter PPA-metoden (Physiological profile approach to fall risk assessment), hvor man systematisk tester forskellige områder af betydning for fald. Her testes for syn, sensibilitet/proprioception, vestibulærfunktion, emotionel/kognitiv funktion, kredsløb, muskelstyrke,
  • Syn: Visus (<6/9 er patologisk).
  • Sensibilitet: Rombergs test, stemmegaffel-undersøgelse (hvis den ikke kan mærkes på malleolen er det patologisk), Biothesiometri (>30 volt for at det kan mærkes på malleolen er patologisk)
  • Vestibulær:
  • Kognitivt:
  • Emotionelt:
  • Cirkulatorisk: St.c. mhp. mislyde, Ortostatisk blodtryksmåling, evt. telemetri eller holter.
  • Muskelstyrke: Rejse-sætte sig test
  • Balance/Gang:
  • Fødder:
 • Som udgangspunkt bør alle pt. der faldudredes have foretaget fysvurdering og kognitive tests, med mindre der er særlige grunde hertil. Det kunne fx. være at funktionsniveau er at pt. er sengeliggende, hvor det ikke giver mening.
 • Objektiv undersøgelse: Finger-næse forsøg, knæ-hæl forsøg, rejse-sætte sig test
 • Ved nedsat vibrationssans overvej nerveledningsundersøgelse. Overvej årsager som diabetes, vitamin B12 mangel og paraneoplastisk sygdom (fx. myelomatose).
 • Diagnosekoder: DR296, DR262, DR268, DR429.
 • Paraklinik: Kontroller Hæmoglobin, thrombocytter, leukocytter, K, Na, creatinin, blodsukker, albumin, bilirubin, ALAT, basisk fosfatase, calcium, CRP, TSH, vitamin D, Vitamin B12, folat, HbA1c. Kontroller desuden EKG.
SensoriskeCNSEfferente
SynKognitivtMuskelstyrke
SensibilitetEmotioneltBalance/Gang
VestibulærCirkulatoriskFødder
PPA-metoden
Forskellige gangforstyrrelser (Kilde)

Behandling

 • Ved angst for at falde kan dette behandles med anxiolytika, fx. Oxabenz 15 mg x 0,5 tabl. p.n., max x 2 tabletter pr. dag.
 • Medicingennemgang, se efter lægemidler der kan give faldtendens.
 • Henvises til kardiolog hvis mistanke til kardiologisk årsag til fald.
 • Henvises til neurolog hvis mistanke til neurologisk årsag til fald.
 • Henvises til ØNH læge hvis mistanke til vestibulær svimmelhed.
 • Henvises til øjenlæge ved nedsat syn. Undgå multifokale briller.
 • Der laves genoptræningsplan ved nedsat styrke.

Dokumentation

 • Der er evidens for at faldudredning forebygger fald. PROFET studiet fra 1999 viste en reduktion på 61% fald ved faldudredning [E2].

Referencer

A. Generelle referencer

 1. Fald og faldtendens hos ældre (Lægehåndbogen)
 2. Fald og svimmelhed for ældre patienter (Lægehåndbogen)
 3. Hyppigt forekommende geriatriske tilstande og diagnostiske overvejelser (Medicinsk Kompendium)
 4. Svimmelhed hos den geriatriske patient (Ugeskrift For Læger)

B. Anbefalinger fra faglige selskaber

 1. NBV Faldudredning (Dansk Selskab for Geriatri) (ver. 1, marts 2019)

C. Myndighedsanbefalinger

 1. Faldpatienten i den kliniske hverdag (SST 2006)
 2. National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre – Sundhedsstyrelsen (SST 2018) 
 3. Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde – MTV 2012 (SST)
 4. Falls in older people: assessing risk and prevention (NICE 2013)

D. Hospitalsinstrukser

 1. Fald og svimmelhed for ældre patienter (Region Sjælland)

E. Studier

 1. Lotta J Seppala, Mirko Petrovic, Jesper Ryg, Gulistan Bahat, Eva Topinkova, Katarzyna Szczerbińska, Tischa J M van der Cammen, Sirpa Hartikainen, Birkan Ilhan, Francesco Landi, Yvonne Morrissey, Alpana Mair, Marta Gutiérrez-Valencia, Marielle H Emmelot-Vonk, María Ángeles Caballero Mora, Michael Denkinger, Peter Crome, Stephen H D Jackson, Andrea Correa-Pérez, Wilma Knol, George Soulis, Adalsteinn Gudmundsson, Gijsbertus Ziere, Martin Wehling, Denis O’Mahony, Antonio Cherubini, Nathalie van der Velde, STOPPFall (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in older adults with high fall risk): a Delphi study by the EuGMS Task and Finish Group on Fall-Risk-Increasing Drugs, Age and Ageing, , afaa249, https://doi.org/10.1093/ageing/afaa249
 2. Prevention of falls in the elderly trial (PROFET): a randomised controlled trial

F. Boglitteratur

 1. Brocklehurst’s Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology, 103, 864-872 – Falls
 2. Falls in Older People: Risk Factors and Strategies for Prevention

G. Arrangementer

 1. Webinar om fald (Yngre Geriatere)

Sidst opdateret 23. september 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *