NSTEMI

NSTEMI (Non-STEMI) er en form for akut myokardieinfarkt (AMI) hvor der ikke er ST-elevationer.

Se også AKS.

Ætiologi

 • Se under AKS.

Diagnose & udredning

 • Definition: NSTEMI er symptomer på myokardieiskæmi samt signifikant forhøjet TnT med dynamik og evt. EKG forandringer, der ikke betragtes som STEMI.
 • Diagnose: Ved symptomer på myokardieiskæmi tages EKG, og hvis der her ikke ses EKG-forandringer foreneligt med STEMI, tages TnT. Såfremt TnT er signifikant forhøjet med dynamik betragtes det som NSTEMI.
 • STEMI med symptomdebut > 12 timer siden betragtes og behandles som NSTEMI.
 • Paraklinisk: Der ses signifikant forhøjet TnT med dynamik.
 • EKG: Indeholder ikke forandringer forenelig med STEMI. Der behøver heller ikke være EKG forandringer, men der kan ses ST-depressioner, T-taksinvertering eller normalt EKG. ST-depressioner er signifikante hvis det er i 2 samhørende afledninger og over 0,05 mV. T-taksinvertering skal være >0,1 mV i to afledninger med prominent R-tak eller R/S ratio >1.
 • KAG: Ved ustabil hæmodynamik, livstruende arytmier eller vedvarende/recidiverende smerter anbefales akut KAG. Ved stabile patienter med GRACE score>140 anbefales KAG inden for 24 timer. Ved stabile patienter med GRACE score<140 anbefales KAG under 48 timer, med mindre alder og komorbiditet taler imod.
 • Subakut KAG laves på lokalsygehus mandag-fredag, mens OUH laver dem i weekenden. Således skal pt. med NSTEMI modtaget fredag-lørdag overflyttes til OUH dagen efter til subakut KAG.

Behandling

 • I den akutte fase gives engangsordination Hjertemagnyl 300 mg, Brilique 180 mg samt Pantoprazol 80 mg dgl., evt. Morfin 2,5-5 mg, evt. Furix 20-80 mg i.v.
  • AK-behandling: Arixtra s.c. 2,5 mg x 1 dgl. er førstevalg, men kontraindiceret hvis eGFR<20. Hvis eGFR<20 gives Fragmin s.c. 120 IE/kg x 1 dgl., max 10000 IE/dgl. Hvis pt. i forvejen tager NOAK eller Marevan med INR>2 skal de fortsætte dette og ikke få Arixtra eller Fragmin. Der gives IKKE Arixtra efter kl. 22, hvis man forventer KAG dagen efter, da denne så ikke kan gennemføres.
  • Trombocythæmmer: Der gives engangsdosis ASA tyggetablet 300 mg eller ASA i.v. 150-250 mg. Ellers gives Ticagrelor 180 mg, mens Clopidogrel 600 mg vælges ved behov for peroral AK-behandling. Der gives samtidig PPI.
  • Smertebehandling: Hvis systolisk BT>100 gives 2 pust nitro og efterfølgende nitrodrop. Desuden kan gives Morfin 2,5-10 mg i.v. eller Fentanyl i.v. 50-100 mcg. Ved behandlingsrefraktære smerter kontaktes PCI center.
  • Lungestase: Der gives Furix 20-80 mg i.v.
  • Behandl evt. arytmier.
  • Der gives iltterapi ved SAT<90 og ved svær hypoksæmi overvejes intubation.
 • Efter den akutte fase gives fortsat ASA 75 mg dgl., Brilique 90 mg x 2 dgl. i op til et år, Pantoprazol 80 mg dgl., Atorvastatin 80 mg dgl.

Referencer


Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *