Delir

Delir eller Delirium er en organisk forvirringstilstand der kan opstå i forbindelse med mange forskellige sygdomme.

Se også Delirmedicin.

Ætiologi

 • Forekomst: Delir forekommer hyppigt i forbindelse med indlæggelser. Forekomsten stiger med alderen. Patienter med uopdaget delir har markant øget dødelighed ift. diagnosticerede delirøse pt. (30,8 % vs.11,8 %).
 • Kan skyldes mange forskellige ting, herunder dehydratio, infektion, urinretention, obstipation, nylig kirurgi, fraktur, anæmi, medicin, smerter, elektrolytforstyrrelser, hypotension, søvnmangel og mange andre ting.
 • Udvikling af delir skyldes samspil mellem risikofaktorer hos den skrøbelige patient samt fysiske stressfaktorer i forbindelse med akut og/eller alvorligsygdom, som bør udredes og behandles.
 • Risikofaktorer er svækkede sanser, orienteringsbesvær, immobilisering, nedsat føde- eller væskeindtag, forstyrret døgnrytme.
 • Især opoider, benzodiazepiner, antikolinerge lægemidler og antidepressiva er associeret med delir.

Diagnose & udredning

 • Risikopatienter bør screenes med en psykometrisk test, fx. CAM-screening (ICU-CAM, b-CAM eller long CAM). 4A test er et alternativ der er nemmere at lære.
 • Mistanke til delir fås ved opfyldt kriterie 1 +2 og enten 3 eller 4:
  1. Akut indsættende og fluktuerende forløb
  2. Uopmærksomhed
  3. Uorganiseret tankegang
  4. Ændret bevidsthedsniveau
 • Da delir har et fluktuerende forløb anbefales at gentage en negativ test senere.

Behandling

 • Behandling er først og fremmest Non-farmakologisk:
  • Sanseoptimering: Tilstrækkelig med lys, briller og høreapparat.
  • Orientering og kognitiv stimulation: Synligt ur og kalender, undgå skiftende personale, gentagelse, kendte objekter.
  • Mobilisering: Daglig mobilisering af pt., tilgængelig gangredskab.
  • Ernæring: Sufficient ernæring.
  • Rehydrering: Vurder væskeindtag og rehydrer hvis nødvendigt.
  • Døgnrytme: Understøt pt. egen døgnrytme.
  • Skærmning: Undgå for mange indtryk.
 • Der bør foretages medicingennemgang og sanering af medicin der kan fremkalde delir.
 • Pt. der er forpinte eller så agiterede, på trods af non-farmakologisk behandling, så det vanskeliggør relevant diagnostik og behandling af den udløsende årsag, kan behandles med Antipsykotika.
 • Antipsykotika dæmper uro og forpinthed, men kan ikke forventes at hjælpe på omkringvandrende pt. eller råbende adfærd. Når pt. uro ophører skal antipsykotika seponeres.
  • Førstevalg er Serenase i.m./s.c./p.o. 0,5-1 mg, da der er størst erfaring med dette. Maks. 6 mg daglig. Serenase er kontraindiceret ved parkinsonisme. Må ikke gives i.v. – og hvis det gives s.c. eller i.m. er det halvdelen af p.o. dosis.
  • Alternativt kan vælges Risperidon tabl. 0,5-1 mg, maks 2 gange daglig.
  • Alternativt kan vælges Quetiapin tabl. 13,5-25 mg, maks 50 mg dgl.
  • Alternativt kan vælges Zyprexa 1,25-2,5 mg til natten
  • Ved udtalt delir sættes antipsykotika i fast daglig dosering.
 • Benzodiazepiner bør som udgangspunkt ikke anvendes, da det kan forværre delir. Hvis det anvendes bør det være sammen med antipsykotika. Benzodiazepiner kan føre til en paradox effekt, hvor der kan ses forværring i motorisk uro og udadreagerende.
 • Melatonin anbefales ikke ved delir, da effekten er udokumenteret. Overvej at give Combar 15 mg x 0,5 tabl. til nat ved søvnforstyrrelser.
 • Det er god praksis at overveje tilbud om ECT ved behandlingsrefraktær delir, hvor øvrige behandlingsmuligheder er udtømte

Referencer & henvisninger

A. Generelle referencer

 1. Delir: diagnostik og behandling hos medicinske patienter (Region Midt)
 2. CAM-screening
 3. NKR: Forebyggelse og behandling af delir 2016 (SST) (1)
 4. NKR: Forebyggelse og behandling af delir 2020 (SST)
 5. DSM-IV and scales for measuring delirium (NICE)
 6. Delir (SHS)
 7. Opsporing, udredning og håndtering af delirium hos indlagte ældre (Ugeskriftet)
 8. Håndtering af delirium (OUH) (Version 1.4)

B. Studier

 1. Geriatric Medicine Research Collaborative. Delirium is prevalent in older hospital inpatients and associated with adverse outcomes: results of a prospective multi-centre study on World Delirium Awareness Day. BMC Med 17, 229 (2019). https://doi.org/10.1186/s12916-019-1458-7

Sidst opdateret 17. august 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *