Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL)

Diffust storcellet B-cellelymfom, Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) eller DSB lymfom er en form for Non-hodgkins lymfom (NHL). Det er en aggresiv form for non-hodgkins lymfom.

Ætiologi

 • DLBCL udgør 30-58% af non-hodgkins lymfomer (NHL), og er den hyppigste form af denne type. Incidensen stiger med alderen og er 11,1/100.000. Median alder er 67 år gammel. Ca. 85 % lever 1 år efter diagnosticering, og ca. 70 % lever 5 år efter diagnosticering.
 • Udover at opstå de novo, kan DLBCL opstå som følge af transformation fra andre undertyper af NHL, især follikulært lymfom og CLL, men marginalzone lymfomer, Waldenström og Hodgkin kan også transformere til DLBCL.
 • DLBCL udgår fra modne B-celler.
 • Årsagen er oftest ukendt. Nogle opstår udfra CLL ved en Richtertransformation til DLBCL.
 • Virusinfektioner menes at kunne udløse lymfomer, herunder EBV.
 • Hvis DLBCL opstår hos HIV patienter, er der tale om AIDS.
 • I 30% tilfælde er knoglemarven også involveret. Cirka 60% af patienterne diagnosticeres ved stadie III-IV.
 • DLBCL inddeles i forskellige subtyper: Germinalcenter B-celle (GCB), Aktiveret B-celle (ABC), dobbelt-hit lymfomer og double-expressor lymfomer.

Diagnose & udredning

 • Diagnose: Diagnosen baseres på histopatologisk vurdering af bioptisk materiale fra lymfeknuder, tonsiller, milt, knoglemarv eller andet afficeret organ.
 • Husk at udredde for forekomst af EBV, HIV, Hepatitis og andre virussygdomme som årsag til DLBCL.
 • Diagnosekode: DC833 – Diffust storcellet B-celle lymfom
 • Symptomer: Et eller flere hurtigt voksende lymfomer, ofte lokaliseret på hals, mediastinum eller abdomen. Ca. 40% har også ekstranodalt involvering, hvor GI-kanalen, testis, knogler, thyreoidea, spytkirtler, lever, mammae, binyrer, bihuler og CNS kan være involveret. Ca. 30% af patienterne har B-symptomer.
 • ECOG performance status:
  • Performance status 0: Fuldt aktiv som før man blev syg.
  • Performance status 1Kan ikke udføre tungt fysisk arbejde, men alt andet.
  • Performance status 2Oppegående mere end halvdelen af dagen og selvhjulpen, men ude af stand til at udføre fysisk arbejde.
  • Performance status 3I seng eller siddende i stol mere end halvdelen af dagen, og brug for hjælp til at klare sig selv.
  • Performance status 4Bundet til seng eller stol og har brug for hjælp til alt.
 • Paraklinik: Typisk tages Ht, MCV, MCHC, Hb, leukocytter, diff.tælling, trombocytter, retikulocytter, faktor II-VII-X, APTT, ALAT, basisk fosfatase, bilirubin, carbamid, CRP, kreatinin, kalium, natrium, LDH, urat, calciumion, s-albumin, IgG, IgA, IgM, TSH, beta-2 mikroglobulin, M-komponent, glukose. Erytrocyttype (blodtype), HIV, CMV, EBV, hepatitis B, hepatitis C. DAT test.
 • LDH kan være forhøjet, og afspejler ofte tumorbyrden. Desuden kan ses anæmi, leukopeni og trombocytopeni. Anæmi er som regel normocytær normokrom. Normale retikulocytter.
 • Urinstix: Undersøges for forekomst af glukose og protein.
 • Rtg. thorax: Bør tages hos alle.
 • Ekko: Bør udføres ved mistanke om alvorlig hjertesygdom.
 • Knoglemarvsundersøgelse: Anvendes til stadieinddeling.
 • PET/CT: Der anvendes altid helkrops PET/CT. Anvendes til stadieinddeling.
 • FISH undersøgelse: Mhp. om der er dobbelthit karakteristik, hvilket kan ændre behandlingen. Ser om der er påvist BCL6 eller MYC translokationer.
 • MR: MR Scanning af involverede områder ved lymfom lokaliseret tæt ved til CNS, nasalt, paranasalt eller orbitalt skal overvejes, især hvis strålebehandling indgår som led i behandlingen.
 • Lumbalpunktur: Ved mistanke til lymfom i CNS.
 • Stadieinddeling/Staging: Ann Arbor anvendes til stadieinddeling. Gøres typisk udfra CT eller PET/CT.
  • Stadium 1: er det kun lymfeknuder i et enkelt område af kroppen, som er syge
  • Stadium 2: er flere lymfeknuder på samme side af mellemgulvet ramt at sygdom
  • Stadium 3: er lymfeknuder på begge sider af mellemgulvet ramt af sygdom
  • Stadium 4: er også organer uden for lymfesystemet ramt af sygdom
 • Gradering: Low-grade eller high-grade.
 • Prognostisk score: IPI anvendes til risikostratificering hvor hver af følgende giver 1 point: Alder > 60 år, Stadium III-IV, LDH forhøjet, Performance status > 1, Mere end 1 ekstranodal manifestation.
Ann Arbor anvendes til stadieinddeling

Behandling

 • Behandling afhænger meget af den enkelte patient. Grundlæggende set inddeles behandling i tre linjer: 1. linjebehandling, 2. linjebehandling og 3. linjebehandling. 3. linjebehandling vil kun sjældent være kurativt, men ellers er kurativ behandling muligt hos 60% af patienterne.
 • Der findes mange forskellige behandlingsregimer:
  • R-CHOP er en kombination af flere kemoterapeutika: rituximab (R), cyclophosphamid (C), doxorubicin hydrochloride (H), vincristine (O) og prednisolon (P). Rituximab er et monoklonalt antistof rettet mod CD20 på overfladen af B-lymfocytter.
  • R-miniCHOP er Rituximab og reduceret dosis af CHOP. R-CHOP-21 betyder der går 21 dage mellem hver serie kemoterapi.
  • R-CHOEP er ligesom R-CHOP bare med tilføjelse af Etoposid. R-CHOEP-14 betyder der går 14 dage mellem hver serie.
  • DA-EPOCH omfatter dosisjusteret (DA) Etoposid (E), Prednisone (P), Vincristine (O), Cyclophosphamid (C) og Doxorubicin (H).
  • R-CEOP: Rituximab (R) Cyclophosphamid (C), Etoposid (E), Vincristine (O), Prednisolone (P). Anvendes ofte hvis ekkokardiografi hvis kompromitterende forhold.
  • HDT er Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, der foregår ved at høste stamceller, give højdosis kemoterapi og så føre stamcellerne tilbage igen.
  • IS-RT og IF-RT er strålebehandling.
  • R-DHAP er en kombination af følgende: Rituximab (R), Dexamethason (DH), Cytarabin (A) og Cisplatin (P).
  • R-ICE er en kombination af følgende: Rituximab (R), Ifosfamid (I), Carboplatin (C) og Etoposid (E).
  • BEAM er en kombination af følgende: Carmustin (BCNU), Etoposid (E), Cytarabin (A), Melphalan (M).
  • R-GDP er en kombination af følgende: Rituximab (R), Gemcitabin (G), Dexamethason (D) og Cisplatin (P).
  • R-GemOX er en kombination af følgende: Rituximab (R), Gemcitabin (Gem) og Oxiliplatin (OX).
  • COPP er en kombination af følgende: Cyclophosphamid (C), Vincristin (O), Procarbazine (P), Prednison (P).
 • Konsolidering: Når kemoterapi suppleres med strålebehandling eller stamcelleterapi.
 • Standard 1. linjebehandling er 3-6 runder R-CHOP med eller uden strålebehandling. Mere end halvdelen af patienterne bliver kurativt behandlet med dette, mens andre vil være resistente for behandling eller få recidiv senere.
 • 2. linjebehandling inkluderer kemoterapi og efterfølgende højdosisterapi med autolog stamcelletransplantation (ASCT) til nogle patienter, fx. unge uden større comorbiditeter. Under halvdelen af dem der får ASCT bliver kurativt behandlet.
 • 3. linjebehandling kan omfatte mange forskellige ting, herunder eksperimentel behandling med CD3/CD20 monoklonale antistoffer, fx. Glofitamab.

Referencer

 1. Diffust storcellet B-cellelymfom (Dansk Lymfomgruppe 2019)
 2. DLG rekommandationer for diagnostik og behandling af Diffust storcellet B-celle lymfom 2015
 3. Drugs Approved for Non-Hodgkin Lymphoma (NIH)
 4. Non-Hodgkins lymfom (Lægehåndbogen)
 5. Epidemiology, clinical manifestations, pathologic features, and diagnosis of diffuse large B cell lymphoma (UpToDate)
 6. Diffuse large B cell lymphoma (DLBCL): Second or later relapse or patients who are medically-unfit (UpToDate)
 7. Real World treatment and outcome patterns in R/R DLBCL patients in third line and beyond: A danish population-based study (Protocol)

Sidst opdateret 22. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *