Dødsattest

Sharing is caring

En dødsattest er en lægeattest der udfyldes i forbindelse med et dødsfald ved et ligsyn.

Dødsattesten er et retsligt dokument, og alle oplysninger skal angives korrekt og fuldstændigt. Attesten skal være udfyldt med tydelig skrift, være nøjagtig dateret og forsynet med læselig underskrift og angivelse af lægens bopæl (arbejdsadresse). Lægens navn skal så vidt muligt tillige være anført med stempel. De indeholdte oplysninger i dødsattesten skal være så fyldige og tydelige, at formålet med erklæringen opfyldes.

Den læge, der har foretaget det almindelige ligsyn, skal udstede dødsattest, med mindre dødsfaldet skal indberettes til politiet. Uanset at dødsfaldet måtte være indberettet til politiet, er lægen forpligtet til at udstede dødsattest, såfremt politiet meddeler, at retslægeligt ligsyn ikke foretages. Såfremt retslægeligt ligsyn har fundet sted, er det den læge, der har deltaget heri, der udsteder dødsattesten. Lægen bør i forbindelse med udstedelse af dødsattest sikre sig, at den fornødne identifikation medfølger afdøde

Obs. pro-diagnoser kan ikke anvendes som dødsårsager.

Den elektroniske dødsattest

Den elektroniske dødsattest er obligatorisk, men der findes en papirudgave. Side 1 af denne eller en udskrift af den elektroniske versions side 1 er nødvendig for at kunne foretage bisættelse eller begravelse.

Side 1

Lægen skal udfylde dødsattestens side 1, og kan afvente at udfylde attestens side 2, indtil der er indhentet oplysninger, der muliggør at udfylde attesten med oplysninger om dødsmåde og dødsårsag. Såfremt lægen herefter ikke kan fastslå dødsmåden, kan den angives “uoplyst”. Tilsvarende kan dødsårsagen angives som “uoplyst”.

Når dødsattestens side 1 er udfyldt og underskrevet udleveres den til den, der drager omsorg for begravelsen. Dødsattestens side 1 indsendes efterfølgende af begravelsesmyndigheden til Sundhedsstyrelsen.

Dødsattesten kan skrives elektronisk, og side 1 printes ud til brug for begravelsesmyndigheden eller Side 1 på den blå attest udfyldes og overleveres til begravelsesmyndigheden, og gennemslag kan derefter bruges som kladde til den elektroniske dødsattest.

Side 2

Dødsattestens side 2 med oplysning om dødsmåde og dødsårsag bør udfyldes af den læge, der har de bedste forudsætninger for at tage stilling til den tilgrundliggende dødsårsag, men kan udfyldes af andre læger. Dødsattestens side 2 indsendes direkte til Sundhedsstyrelsen, når relevante supplerende undersøgelser foreligger. Den tidligere 14 dages frist for indsendelse af side 2 er således bortfaldet.

Juridiske grundlag

Det juridiske grundlag fremgår af Sundhedslovens §182:

Når ligsyn er afsluttet, skal lægen udstede dødsattest. Er dødsfaldet indberettet til politiet efter § 179, må dødsattest kun udstedes, hvis politiet meddeler, at indberetningen ikke giver anledning til retslægeligt ligsyn. Er der foretaget retslægeligt ligsyn, udstedes dødsattesten af den læge, der har deltaget heri.
Stk. 2. Liget må ikke begraves, brændes eller føres ud af landet, førend dødsattest er udstedt. Er dødsattesten udfærdiget efter retslægeligt ligsyn, skal attesten yderligere være forsynet med politiets påtegning om, at intet er til hinder for, at liget begraves, brændes eller føres ud af landet.


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.