γ/δ-T-lymfocytter

Sharing is caring

γ/δ-T-lymfocytter kan opfattes som B1-B-cellernes modstykke i T-celle systemet. Også de optræder primært tidligt i ontogenesen men modnes i thymus, og udvikles hele livet, men også de har en meget begrænset diversitet. γ/δ-T-lymfocytter er recirkulerende, men ses ofte i relation til tarmkanalen. De er ikke MHC-restriktede, genkender forskellige antigener (fx glykolipid) som frit antigen eller præsenteret på ikke-klassiske MHC molekyler (som fx MIC-A og MIC-B). Som B1-B-lymfocytterne henregnes de ofte til det innate immunsystem. Deres betydning er ikke klar – de er muligvis regulatoriske celler.


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.